Legetjenester for eldre i Bærum

God tilgjengelighet på lege ved behov er viktig for trygghet, liv og helse til eldre – både beboere på sykehjem, men også de som mottar pleie og stell i eget hjem.

På kommunebarometeret, som rangerer kommunene på ulike områder, har Bærum kommune i flere år ligget lavt på indikatoren: «Tid med lege på sykehjem».  I 2019 lå Bærum på 214. plass.  I 2021 på 119. plass.  Det er derfor gledelig at kommunedirektørens nå tar grep og fremmer forslag til nye normtall for legedekning i sykehjem og foreslår økning i antall legeårsverk.
Konkret foreslås:

  1. Ny normtall for legedekning på sykehjem i Bærum settes til:
    • 0,47 timer/ pasient/ uke for langtidsboende
    • 2,08 timer/ pasient/ uke for korttidsboende (minus KAD* plasser)
  2. Dekningsgrad for leger i sykehjem trappes opp fra 15,9 årsverk til 21 legeårsverk
  3. Det ansettes i tillegg 2 leger for å dekke opp for langtidsfravær som følge av sykdom, utdannelsespermisjoner og overlegepermisjoner

Dette løser imidlertid ikke utfordringene for de som bor i eget hjem. Med utgangspunkt i omleggingen av pleie- og omsorgstjenestene, til at eget hjem skal være førstevalg, har Pensjonistpartiet i Bærum derfor i tillegg tatt initiativ til at det iverksettes en utredning av hvordan hjemmeboende eldre kan sikres tilsvarende tilgang til legetjenester.

Hjemmeboende eldre er i dag henvist til fastlegen eller legevakten dersom de trenger lege.  Slik forholdene er hos mange fastleger, er det de færreste pasienter som får time innen de lovbestemte 5 virkedager, hvis det ikke dreier seg om alvorlig akutt sykdom.  Ventetiden på legetime vil i mange tilfeller være betydelig lengre.

Pensjonistpartiet mener dette representerer en asymmetri i pleie- og omsorgs tilbudet i kommunen – mellom de som bor på sykehjem og de som bor i eget hjem.  Dette kan skape usikkerhet om det er trygt å bli gammel i egen bolig når helsen begynner å skrante (for de som ikke har økonomi til å benytte private legetjenester og legevaktstilbud).

* KAD = Kommunal Akutt Døgnenhet