Mangfold og inkludering

Kommunestyret

Hva er kommunestyret?

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen. I Bærum består kommunestyret av 51 folkevalgte representanter fra de politiske partiene som velges for 4 år av gangen. Siste kommunestyrevalg var i 2023 hvor PP Bærums representant Kjell Ole Heggland ble gjenvalgt med god margin.

Bærum har besluttet å organisere styringen av kommunen etter formannskapsmodellen. Det betyr at 15 av kommunestyrets faste representanter er valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret, men har også myndighet til å fatte avgjørelser i utvalgte saker eller i definerte hastesaker

Ordfører velges av kommunestyret blandt formannskapets medlemmer. Dette er det høyeste tillitsvervet i kommunen. Ordføreren leder møtene i både kommunestyret og formannskapet. PP Bærum støttet gjenvalget av Lisbeth Hammer Krogh, Høyre som ordfører etter valget i 2023.

Hva jobber kommunestyret med?

Kommunestyret har i utgangspunktet myndighet til å gjøre vedtak i alle saker som angår Bærum kommune og Bærums innbyggere. Kommunestyret har f.eks. bevilgnings- og beskatningsrett i kommunen.

Sentrale myndigheter har imidlertid i de senere årene innskrenket kommunestyrenes handlingsrom med stadig mer detaljerte regler om hvilke oppgaver som påligger kommunen og hvordan disse oppgavene skal gjennomføres. Ofte kombineres dette med at kommunen tildeles øremerkede midler som må benyttes til de formål som staten har bestemt.

Til tross for dette fatter kommunestyret i Bærum i løpet av en 4 års periode beslutninger i hundrevis av saker som berører hver og en av oss direkte eller indirekte fordi Bærum kommune er en stor og viktig bedrift med 12 000 ansatte som omsetter for i underkant av 12 milliarder kroner årlig.  Det er derfor uhyre viktig at de valgte representantene til kommunestyret har nødvendig kompetanse og ledererfaring til å kunne utøve et aktivt og godt lederskap i forhold til kommunenes administrasjon.

I så måte er PP Bærum meget godt forspent – både kommunestyremedlem Kjell Ole Heggland og 1. varamedlem Hans Kristian Aag har lang og bred relevant ledererfaring på høyt nivå i det private næringsliv.

Møter i kommunestyret

Møteplan 2024 – Kommunestyret i Bærum

Pensjonistpartiet i kommunestyret

Medlem

Varamedlemmer

  • Portrettbilde
  • Hans Kristian Aag

  • Verv: Varamedlem til kommunestyret
  • T: 922 02 519
  • E: ha-aag@online.no
  • Portrettbilde
  • Pamela Hill Griffiths

  • Verv: Varamedlem til kommunestyret
  • T: 924 37 553
  • E: catzycat@gmail.com