Pensjonistpartiet ikon

Om PP Bærum

Om Pensjonistpartiet i Bærum

Pensjonistpartiet i Bærum ble stiftet 1. oktober 1986 for å være et bredt, samlende parti for den eldre del av Bærums befolkning. I dag er partiet en viktig brikke i det politiske landskap for å sikre at den kunnskap, erfaring og livsvisdom som seniorer representerer blir med i prosessen når dagens og fremtidens politikk utformes. Vi mener den kompetanse seniorer besitter er et viktig element for å kunne skape et velfungerende, omsorgsfullt og bærekraftig Bærum.

Vårt politiske fokus er på Bærum og hva som er best for Bærums befolkning – i en politisk hverdag hvor internasjonale organisasjoner, Storting, statsadministrasjon og fylkeskommune stadig oftere overkjører lokaldemokratiet.

Våre politiske standpunkter er ikke preget av ulike typer doktriner eller «-ismer», og vår politikk er frikoblet fra tradisjonelle politiske skillelinjer som rødt, blått eller grønt. De fleste burde derfor kunne identifisere seg med våre kjernesaker – uansett tidligere politisk tilknytning.

Vi mener videre at hvis seniorer ikke har behørig innflytelse på politiske beslutninger vil viktige behov for eldre og rettigheter til seniorer i stadig større grad bli salderingsposter på stramme offentlige budsjetter. Det er derfor viktig at godt voksne opptrer som en mer samlet politisk gruppering, slik at vi får den påvirkningskraft på styringen av samfunnet som vi har krav på i henhold til vanlige demokratiske spilleregler.

Representasjon i styrer, utvalg og råd

Kommunevalget i 2019 var et godt valg for PP Bærum. Vi fikk 13 prosent flere stemmer enn ved valget i 2015. Totalt fikk vi drøyt 1 700 stemmer. Dette sikret vår plass i kommunestyret med god margin. Kjell-Ole Heggland, som er inne i sin annen periode som kommunestyrerepresentant for PP Bærum, er vår representant i kommunestyret for perioden 2019 – 2023.

Gjennom valgteknisk samarbeide og konstruktive forhandlinger med andre partier i etterkant av valget, sikret PP Bærum også to andre viktige posisjoner for partiet: En plass i Hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM) og en plass i Eldrådet (ELDR). Hans Kristian Aag og Svein Sørlie er PP Bærums representanter i henholdsvis BIOM og ELDR.

Nøkkelinformasjon

Org. nummer: 916 513 593
Bankkonto: 1503 85 94696
Vipps: 612 532
Brønnøysund: Registrert i Enhetsregisteret,
samt i Frivillig­hets­registeret.

Styrets sammensetning

Svein Sørlie styreleder
Hans Kristian Aag nestleder
Kjell Ole Heggland styremedlem
Pamela Hill Griffiths styremedlem
Astrid Hagevold Johansen styremedlem
Helge Bostad varamedlem
Gaute Dagestad varamedlem