Hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM)

Hva er BIOM?

Bærum er en stor kommune med nesten 130 000 innbyggere. Den politiske styringen av en så stor kommune krever hundrevis av gode politiske belutninger hvert år, særlig innenfor velferdsområdet. Kommunestyret har derfor opprettet flere utvalg, råd og komiteer som skal fungere som forberedende organ for saker til kommunestyret innenfor ulike saksområder. I tillegg har kommunestyret delegert ansvar til disse organene for å fatte endelige beslutninger i definerte saker av et begrenset omfang.

Hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM) er ett slikt utvalg. Utvalget består av 15 faste representanter og har ansvaret for tjenesteområdene:

 • pleie og omsorg
 • kommunal helse
 • sosialtjenester og bolig

Hvilke saker jobber BIOM med?

BIOM skal sørge for at de tjenestene som gis innenfor bistand og omsorg, fremmer innbyggernes helse og mestringsevne, slik at de kan klare seg selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparatet lengst mulig. Samtidig skal BIOM sikre at de som har helse- og omsorgsbehov, og rett på tjenester, mottar nødvendige tjenester med riktig kvalitet.

BIOM’s arbeid er rettet mot folkehelse og forebygging, samt mot innbyggere i alle aldre som har helse- og omsorgsbehov. I tillegg ivaretar BIOM innbyggernes behov for helsetjenester, herunder psykisk helsehjelp, og sosiale tjenester. Utvalget skal påse at kommunens tjenester oppfyller sitt ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremmer overgang til arbeid, bidrar til sosial og økonomisk trygghet og sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og være inkludert i et lokalsamfunn (inkludering, mangfold og forhindring av utenforskap).

Hans Kristian Aag er Pensjonistpartiets medlem i BIOM.

Møter i BIOM

Møteplan 2023 – Hovedutvalget for bistand og omsorg BIOM

Pensjonistpartiet i BIOM

 • Portrettbilde
 • Hans Kristian Aag

 • Verv: Medlem av Bistand og Omsorg
 • T: 922 02 519
 • E: ha-aag@online.no
 • Portrettbilde
 • Pamela Hill Griffiths

 • Verv: Varamedlem til Bistand og Omsorg
 • T: 924 37 553
 • E: catzycat@gmail.com
 • Portrettbilde
 • Helge Bostad

 • Verv: Varamedlem til Bistand og Omsorg
 • T: 951 18 340
 • E: hebostad@online.no