Ung kvinne holder kjærlig rundt en gammel dame

PPBs kjernesaker

Viktige saker for Pensjonistpartiet i Bærum

Bærum sykehus

Vi vil påvirke organiseringen av Vestre Viken HF slik at Bærum sykehus får en mer selvstendig stilling som fullverdig sykehus med lokal ledelse, egen økonomi og et bredt tilbud av spesialisthelsetjenester. Samlet har Bærum sykehus et pasientgrunnlag på over 200 000 innbyggere. Asker og Bærum fortjener å ha et eget sykehus, og pasientgrunnlaget er stort nok til at sykehuset kan dra nytte av de stordriftsfordelene som finnes.

Velstandsutviklingen

Vi arbeider for at alle befolkningsgrupper skal ha sin rettferdige del av velstandsutviklingen – blant annet ved å fjerne urettferdig samordning av alderspensjoner.

Pleie og omsorg

Vi har fokus på at det er godt samsvar mellom Bærums befolknings behov for pleie- og omsorgstjenester og det tjenestetilbudet Bærum kommune til en hver tid kan tilby, både hva angår kvantitet og så vel som kvalitet.

Trygghet

Vi vil at Asker og Bærum får sitt eget nærpoliti med egen ledelse slik at nærpolitireformen skal kunne virke etter sin hensikt. Befolkningsmessig er det klart grunnlag for dette.

Byvekstavtalen

Vi ønsker å reforhandle deler av den signerte Byvekstavtalen slik at Bærums befolkning ikke blir skadelidende selv om Bærum har forpliktet seg til å avlaste Oslo for utbyggingspresset i hovedstadsregionen. Dette kan føre til at kvaliteten på skoletilbud, helse- og omsorgstjenester og andre kommunale tjenester blir redusert på grunn av det presset utbyggingen av nødvendig sosial infrastruktur vil legge på Bærum kommunes økonomi i årene fremover.

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi skal sørge for at Bærums sykehjem og omsorgsboliger får en bemanning og økonomiske rammer som gjør at våre gamle og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet. 

Pensjonistpartiet i Bærum ønsker å sikre de ansatte i hele pleie- og omsorgssektoren en arbeidshverdag hvor de har tid og anledning til å fokusere på den enkelte pleiemottakers behov og ønsker. 

Alle krav og anbefalinger i «Forskrift om en verdig eldreomsorg» («Verdighetsgarantien») og «Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene» skal oppfylles med utgangspunkt i ønsket om verdighet og livskvalitet for våre eldre. Bærum skal ikke tilby sine innbyggere minimums løsninger basert på en snever fortolkning av forsvarlighet i lovverket.

Samferdsel

Vi ønsker å unngå at Bærums befolkning må betale ekstra, lokal bomavgift for finansiering av ny E18. Dette er en riksvei som i hovedsak skal ha statlig finansiering. Kommunen skal ikke deles opp i «lommer» hvor man må betale for å kjøre fra et område i kommunen til et annet.

Seniorsentrene

Vi arbeider for at seniorsentrene i Bærum får de økonomiske rammevilkår som gjør at de kan fylle sin viktige rolle for å motvirke ensomhet og isolasjon hos eldre. Seniorsentrene er viktig for livskvaliteten til mange eldre i kommunen. Vi ønsker at forholdene legges til rette slik at seniorsentrene kan drives i en kombinasjon av frivillige og kommuneansatte.

Kommuneøkonomi

Vi vil begrense veksten i kommunens gjeldsgrad. Nåværende utvikling i økonominen til Bærum kommune er ikke bærekraftig på sikt. Skal man unngå at fremtidige generasjoner skal «drukne» i kommunal gjeld må man enten redusere utbyggingstakten i kommunen betydelig og/eller få mye større bidrag fra Staten, fylkeskommunen eller Oslo til å dekke de kostnader kommunen påføres til bygging og drift av nødvendig tilhørende sosial infrastruktur.

Mottak av asylsøkere og flyktninger

Vi vil sørge for at mottak og bosetting av asylsøkere og flyktninger reguleres av kommunens evne til å integrere og assimilere disse på en god måte – uten at det går ut over tilbudet til andre svake grupper i kommunen. For å sikre god integrering og unngå paralellsamfunn vil vi sørge for at det, både på skoler og i bomiljøer, er rimelig overvekt av elever og innbyggere som behersker norsk.