Eldrerådet i Bærum

Hva er et eldreråd?

Eldrerådet er, som navnet indikerer, et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i disse sakene og rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill. Rådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken.

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for eldre.

Hvilke saker jobber eldrerådet med?

Alle kommuner skal ha et eldreråd, og alle saker som gjelder eldre skal forelegges eldrerådet

Eldrerådet vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker. Oppgaven er å bidra til å belyse sakene slik at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som rådgivende organ vil eldrerådets fokus naturlig være mot saker på et overordnet nivå, men det er ingenting i veien for at rådet kan ta opp mer spesifikke saker – så lenge dette ikke gjelder saker og avgjørelser ovenfor enkeltpersoner.

Pensjonistpartiet ønsker en god meningsutveksling med seniorer i Bærum i forhold til saker som angår og engasjerer eldre i kommunen. Vi oppfordrer derfor alle til å ta kontakt med vår representant i eldrerådet.

Møter i Eldrerådet

Møteplan 2024 – Eldrerådet i Bærum kommune

Pensjonistpartiet i Eldrerådet