Pensjonsitpartiet i Bærum på sosiale media

Vår politikk fra A til Å

Nedenfor finner du en kortversjon av PP Bærums syn på en del viktige politiske temaer.  Ønsker du mer utfyllende informasjon om enkelte politikkområder så kan du gå videre til våre faktaark (hvor slike er utarbeidet) eller ta kontakt med oss.

Indeks

Barn og unge

PP politikk på området er gjennomsyret av foreldregenerasjonens omsorg og genuine ønsker om gode oppveksts­vilkår og en trygg fremtid for barn og unge.  Vi ønsker å bruke våre kunnskaper, erfaringer og ressurser for å bidra til at kommende generasjoner skal ha et enda bedre liv og enda flere muligheter enn det vi fikk.  Hensynet til barn og unge veier derfor tungt for PP i alle politiske saker hvor det er behov for å gjøre prioriteringer og vurdere interessene til ulike befolkningsgrupper opp mot hverandre. 


Bompenger

PP er prinsipiell motstander av bompenger og mener at en av statens viktigste oppgaver er å finansiere en effektiv, veldimensjonert og tidsmessig transportinfrastruktur.  Hvis man (unntaksvis) må benytte bompenger for å fremskynde en presserende veiutbedring skal bompengene kun betales av de som benytter veien.  Innkrevde bompenger skal ikke benyttes til andre formål.


Flyktninger og nødstilte

PP står for en politikk som er i pakt med våre stolte tradisjoner som sjøfartsnasjon hvor det å hjelpe mennesker i nød er en selvfølge, enten det er flyktninger, ofre for naturkatastrofer eller andre som uforskyldt har mistet fotfeste i livet.  Behovet for hjelp er stort og PP er opptatt av å finne kostnadseffektive måter å hjelpe på slik at vår hjelp kan nå flest mulig.


Forsvar

PP mener at uten evne og vilje til å forsvare vår frihet og vår selvstendighet har all annen politikk liten mening.  Vi har derfor høy prioritet på å opprettholde et moderne og slagkraftig militært forsvar med til­strekkelig kapasitet. Vårt NATO-medlemskap og samarbeidet med våre viktigste allierte USA og Storbritannia skal være grunnpilarer i forsvaret av vårt land mot militære trusler.  Norges forsvarsbudsjett skal være minst 2 % av BNP. Investeringer og oppgraderinger av forsvaret skal forseres slik at budsjettmålet nås senest i løpet av 3 år. 


Kollektivtransport

PP er fanebærer for en politikk som tilrettelegger for bærekraftig mobilitet som ikke virker ekskluderende eller diskriminerende på utsatte befolkningsgrupper. Dette innebærer f.eks. riktig balanse mellom sykkel, privatbil og kollektive transporttilbud.  PP Bærum tror kollektivtransport i de nærmeste årene vil gjennomgå store nødvendige forandringer for å bli mer miljømessig og økonomisk bærekraftig (f.eks. ulike variasjoner av «Dial-a-ride-konseptet»).  PP ønsker at Bærum skal være en foregangskommune i å ta i bruk ny teknologi.


Skole

PP er opptatt av å tilby et godt skoletilbud som gjør våre barn og unge best mulig rustet til å mestre en fremtid i et globalisert arbeids­marked med stadig sterkere nasjonal og inter­nasjonal konkurranse.  Motiverte og velkvalifiserte lærere er et viktig element i denne politikken.  Det samme er størrelsen på klassene som må være slik at hver enkelt elev blir sett og får den hjelp og rettledning han eller hun behøver for å nå læringsmålene.


Veiprising

PP avviser forslaget om betaling av veiavgift for privatbiler i form av automatisk veiprising basert på GPS teknologi.  En kontinuerlig overvåking av alle norske biler (hvor de er, hvor de har vært, hvor fort de har kjørt, osv.) er et fullstendig uakseptabelt inngrep i enkeltindividets rett til privatliv.  Når informasjonen fra et slikt system foreligger, er det bare et spørsmål om tid før ulike aktører klarer å få tilgang til denne informasjonen ut fra ulike argumenter om samfunnsnytte (f.eks. kontinuerlig fartsovervåkning med prikker i førerkortet og automatisk trekk av bøter). 


Vindkraft

PP vil stoppe all utbygging av vindmølleparker i sårbar norsk natur og heller prioritere energieffektivisering samt rehabilitering av eksisterende vannkraftverk og tilhørende kraftdistribusjonsnett.  Utbygging av vindmølleparker til havs skal ikke foretas før alle negative miljøkonsekvenser er utredet og slike prosjekter er økonomisk bærekraftige uten vedvarende subsidier.