Valgurne

Livsvisdom i politikken

Hvilke kvalifikasjoner trengs for å styre landet?

Et langt yrkesliv og «Livets skole» har gitt seniorer modenhet og kompetanse som er viktig for å sikre en fornuftsbasert politikk som evner å løse nåtidens utfordringer samtidig som vi tar vare på det beste av det våre forfedre skapte.

Overdreven idealisme, høy selvtillit og forestillinger om fortreffeligheten av egne meninger må «få brynt seg» på seniorer som har erfart at virkelig­heten ofte er langt mer kompleks og langt mindre uselvisk enn det man tror i yngre år!

10 gode grunner for å støtte Pensjonistpartiet

Et parti for velgere i alle aldersgrupper

Pensjonistpartiet henvender seg til alle som ønsker den modenhet og innsikt man får gjennom et «levd liv» mer aktivt inn i politikken. Vi arbeider mot symbolpolitikk og virkelighetsfjerne politiske løsninger som kan rasere samfunnsøkonomien og velferden til store befolkningsgrupper.

Blokkuavhengighet

Pensjonistpartiet fører en politikk som er frikoblet fra tradisjonelle politiske skillelinjer som rødt, grønt eller blått. Politikken er heller ikke preget av ulike doktriner eller «ismer». Fokus er å finne løsninger som de fleste kan identifisere seg med uavhengig av tidligere politisk tilknytning.

Forkjemper for lokaldemokratiet

I en politisk hverdag hvor internasjonale organisasjoner, storting, statsadministrasjon og fylkeskommuner stadig oftere overkjører lokaldemokratiet, er vår politiske prioritet å lytte til hva våre velgere ønsker. Vikjemper mot at en relativt liten gruppe mennesker skal få diktere hva som er god smak, rette holdninger og en tidsriktig livsstil.

Vi er IKKE et «Ett-saks-parti»

Pensjonistpartiet er brennende opptatt av alle politiske saker som er viktige for seniorer, men vi er også forkjempere for en politikk med fokus på gode levekår og en trygg fremtid for alle befolkningsgrupper. Vårt overordnede mål er å sørge for at kommende generasjoner får et enda bedre liv og enda flere muligheter enn det vi…

Størrelse er viktig, men ikke avgjørende

Våre tillitsvalgte er til stede på alle politiske arenaer hvor praktisk politikk utformes med fakta, klare meninger og velbegrunnede standpunkter. Gjennom god innsikt, konstruktive forhandlinger og hensiktsmessige allianser sikres gjennomslag for Pensjonistpartiets synspunkter.

Vi tror på fremtiden

Pensjonistpartiet er fanebærer for et positivt og optimistisk syn på frem tiden. Vi er motpol til politiske budskap med sterke innslag av hysteri, elendighetsbeskrivelser, frykt og skam som reduserer fremtidstroen til stadig flere mennesker.

Seniorer skal være med

Seniorer må finne sin plass i det politiske landskapet, utfolde seg og utnytte mulighetene som finnes Oppfatningen, om at vi blir avleggse og/ eller irrelevante bare fordi vi blir eldre, er feil. Eldre skal behandles som den ressurs de faktisk er for samfunnet vi skal hverken diskrimineres, umyndiggjøres eller stakkarslig-gjøres. Vi insisterer på våre rettigheter,…

Passivitet er en risikosport

Uten seniorers behørige innflytelse på politiske beslutninger, vil viktige velferdsgoder for både yngre og eldre fort ende opp som salderingsposter på stramme offentlige budsjetter når hårdhendte prioriteringer må foretas. Seniorer må opptre som en mer samlet politisk gruppering, slik at vi får den påvirkningskraft på styringen av samfunnet vi har krav på i henhold til…

Et ansvar for å gi tilbake

Vi har alle et ansvar for å gi vår verdifulle opparbeidede livsvisdom videre til beste for kommende generasjoner. At seniorer som har stått på og gjort sin plikt i mange år i et hektisk liv med barn, familie, jobb og alskens gjøre mål fra morgen til kveld skal ha mulighet til å kunne nyte sitt…