CAN må ikke nedlegges!

CAN ofres i Handlingsprogrammet 2021-2024

I kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 går administrasjonen inn for å avvikle CAN (Centro Asistencial Noruego). Dette er et rehabiliseringssenter i Altea, Spania som er eiet av Bærum kommune. Kommunedirektøren hevder at å opprettholde rehabiliteringsplasser ved CAN vil kunne føre til redusert tjenestetilbud for andre innbyggere som har behov for rehabilitering.

Kostnadene ved CAN er imidlertid oppgitt å være ca. 40 % lavere enn i Norge. Det er videre fremlagt flere forslag til hvordan man ytterligere kan øke utnyttelsen og redusere kostnadene ved senteret. Det er derfor ikke åpenbar logikk i at man skal nedlegge det billigste alternativet – hvis ikke den underliggende hensikten er å redusere antall rehabiliteringsplasser. Det siste er i såfall feilslått politikk.

Skal man lykkes med politikken om at flere eldre skal bo lengre i egen bolig, er det viktig at man ikke bygger ned antall rehabiliteringsplasser. Det er et viktig element i god og verdig omsorg at eldre som rammes av sykdom eller ulykker får rask og effektiv hjelp til å bli selvhjulpne igjen. Opptreningspotensialet for mange diagnoser reduseres dramatisk hvis ikke opptreningen kommer raskt i gang (f.eks. ved hjerneslag) . Antallet rehabiliteringsplasser i kommunen må derfor bygges opp i takt med behovet som vil melde seg i årene fremover når antallet eldre innbyggere stadig øker. Dette er god kommuneøkonomi.

Rehabilitering er så mangt

Pensjonistpartiet mener kommunedirektøren i sin argumentasjon for nedleggelse av CAN også overser det faktum at rehabilitering er så mangt. Hva den enkelte trenger er avhengig av en lang rekke faktorer (funksjonsnivå, rehabiliteringspotensiale, motivasjon for opptrening, osv.). For å sikre kostnadseffektiv ressursbruk må kommunens rehabiliteringstilbud tilpasses brukernes behov. Det er f.eks. ikke fornuftig å benytte rehabiliteringsplasser som er beregnet på pasienter med stort omsorgsbehov på brukere som er rellativt selvhjulpne.

Siden CAN ble stiftet i 2002 har sentret bygget seg opp til å bli en dyktig og profesjonell institusjon med dokumenterte resultater i å sette brukerne i stand til å mestre sine funksjonsproblemer slik at de etter oppholdet kan håndtere dagliglivets praktiske utfordringer på en bedre måte.  Pensjonistpartiet mener at CAN er et godt og økonomisk gunstig alternativ som vil hjelpe mange av Bærums innbyggere til et bedre liv hvor de også klarer seg hjemme lengre med reduserte behov for tjenester fra kommunen.

Pensjonistpartiet støtter CAN

Pensjonistpartiet er følgelig en iherdig forkjemper for at aktivitetene ved CAN videreføres. Vi vil samtidig advare mot at CAN blir en «budsjettmessig kasteball» slik at det fremstår som om det er usikkerhet om institusjonenes fremtid. En slik situasjon kan påvirke CAN negativt (spesielt muligheten for å holde på høyt motivert og kvalifisert personale).