Handlingsprogram 2021-2024

Nå kommer regningen for investeringsfesten!

Bærum kommune har vedtatt å investere over 12 milliarder kroner de neste 4 årene. Foruten større enkeltprosjekter som Nadderud stadion, Oksenøya senter og Tårnet på Fornebu, vil betydelige beløp være knyttet til kommunens infrastruktur investeringer i forbindelse med ulike boligutbyggingsprosjekter.

Denne ambisiøse investeringstakten gir store belastninger på kommuneøkonomien i årene fremover. På grunn av økt låneopptak vil kommunens gjeldsgrad (gjeld i forhold til inntekt) nærme seg 106 % i 2024. Dette er gjeld som fremtidige generasjoner vil måtte slite med. Det kan nevnes at Riksrevisjonen definerer nivået for høy kommunal lånegjeld til en gjeldsgrad på 75 %. KS (Kommunesektorens organisasjon) mener at en gjeldsgrad over 100 % bør unngå av hensyn til risikoeksponering.

Høy utbyggingstakt og ambisiøse investeringsprogrammer får konsekvenser

Kommunedirektøren foreslår over 100 kostnadsreduserende tiltak i årets handlingsprogram. Det legges det opp til at man skal kutte driftsbudsjettet i kommunen med i snitt 600 millioner kroner per år i neste 10 års periode (på byråkratspråket kalles kutt for omstilling). Videre skal man prøve å redusere investeringskostnadene med 15 % på de prosjekter man har vedtatt.

Pensjonistpartiet har i flere år advart om at økonomien til Bærum kommune utvikler seg negativt, at investeringsnivået er for høyt og at dette vil påvirke kommunens muligheter til å levere tjenester til sine innbyggere i et omfang og med en kvalitet som er forventet.

Vil kostnadskutt-strategien lykkes?

Usikkerheten fremover er stor. Allerede nå signaliseres det fra kommuneadministrasjonen at man ligger etter programmet med å gjennomføre planlagte kostnadskutt. Selv om plandokumentet uttrykker stor tro på hvilke kostnadssparende effekter man skal få realisert ved å ta i bruk velferdsteknologi og nye innovative måter å organisere (rasjonalisere) tjenestetilbudet på, er nok Pensjonistpartiet adskillig mer forbeholden. Viktige begreper som «Verdighet» og «Livskvalitet» er vår innfallsvinkel i diskusjonen om kvalitet og omfang på de pleie- og omsorgstjenester Bærum skal yte sine innbyggere. Vi tar avstand fra prioriteringer som har sitt utspring i snevre fortolkninger av hva som kan anses å være minimum forsvarlig standard i henhold til lov og forskrifter.

Vi tror mange i Bærum deler vårt syn på at regningen for investeringsfesten ikke skal sendes til våre gamle og pleietrengende (eller andre svake grupper). Det er nok derfor sannsynlig at det også vil måtte tvinge seg frem en diskusjon om hvordan man skal styrke driftsbudsjettets inntektsside.