Beboer som nyter utsikten fra rullestolen.

Hvordan kan Bærums eldre være trygge på at de får en verdig alderdom?

Bør Bærum kommune ISO-sertifisere pleie- og omsorgstjenestene for å gjenreise tilliten til at lover og regler følges?

Statforvalterens (tidl. fylkesmannen) rapport om de ulykksalige hendelsene på Vallerhjemmet under COVID-19 pandemien er trist lesning.  Rapporten konkluderer bl.a. med:

  • at Bærum kommune ikke har oppfylt lovpålagte plikter i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester
  • ditto i forhold til Lov om helsepersonell
  • manglende oppfølging av kommunens egne retningslinjer og instruksjoner
  • at kommunens beredskapsplanlegging var mangelfull

Bekymring om avviksmeldinger

I tillegg, har det i Budstikka den senere tid vært en heftig debatt om de mange avviksmeldinger som er avdekket innen pleie- og omsorgssektoren i Bærum. Leserinnleggene har vært mange, og meningene sterke, om både kvalitet og kvantitet på pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune.  Pensjonistpartiet synes det er meget uheldig hvis det nå vil feste seg et inntrykk av at «kommunens eldre innbyggere ikke kan være trygge på at de får en verdig alderdom» – som et leserinnlegg i Budstikka nylig utrykte det.

Pensjonistpartiet tror de fleste anerkjenner hvilken fantastisk jobb de ansatte i bistand- og omsorgssektoren i Bærum gjør for at våre eldste og svakeste skal ha det best mulig.  Den voksende mistilliten man kan observere tolker Pensjonistpartiet først og fremst som en skepsis til om Bærum kommunes styringssystemer er gode nok og fungerer som de skal.  Forholdene nevnt ovenfor i Statsforvalterens rapport kan tyde på at det kan være gode grunner til slik bekymring.

Utfordrende å gjenreise tilliten

Pensjonistpartiet tror dessverre det vil være en vanskelig oppgave for kommunens ledelse å overbevise publikum at man har et velfungerende styringssystem slik det kreves i Helse og omsorgsdepartementets: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.

Årsaken er enkel: Pleie- og omsorgssektoren i Bærum er omfattende og kompleks.  Det er nesten umulig å unngå at det dukker opp ett og annet eksempel på at enkeltpersoner ikke har fått den hjelp og pleie de skal ha (eller forventer å få).  I tillegg må man forvente at de betydelige innsparingene som Handlingsprogrammet 2021-2024 legger opp til i pleie- og omsorgssektoren i Bærum, vil avstedkomme mange reaksjoner og historier fra både pleie- og omsorgstrengende så vel som deres pårørende. Inntrykket disse historiene etterlater vil av mange bli tolket som bevis på at pleie- og omsorgssektoren i Bærum ikke leverer.

Må demonstrere at man tar kvalitet på alvor

Pensjonistpartiet mener at ISO-sertifisering av pleie- og omsorgstjenestene kan være et alternativ for å komme ut av den «negative omdømme-situasjonen» man ser konturene av.  Å benytte et anerkjent uavhengig sertifiseringsorgan til å bekrefte «at man tar kvalitet på alvor» er en velprøvd måte for å bygge tillit. Tusenvis av bedrifter har brukt ISO-sertifisering til å demonstrere at man har de styringssystemer på plass som er nødvendig for å levere tjenester av ønsket kvalitet og innenfor de juridiske rammer samfunnet forventer.

Pensjonistpartiet stiller seg bak spørsmålet som ble reist i Eldrerådet om hvilke vurderinger kommunedirektøren har gjort i forhold til ISO-sertifisering av pleie- og omsorgs­tjenestene i Bærum kommune.