Framtiden

Seniorer bidrar!

Mange ildsjeler blant seniorer gjør en formidabel innsats innen frivillig arbeid. For 2016 er det samlede verdibidraget til samfunnet fra seniorer gjennom frivillighet anslått til å utgjøre 25 milliarder kroner.  Dette representerer ca. 45 000 årsverk og er f.eks. mer enn det samlede antall årsverk innen jord- og skogbruk i Norge.  

I disse tallene for frivillig arbeid er ikke arbeidsinnsats for hjelp og omsorg innen familien eller nære slektninger medregnet, så de reelle tallene er langt høyere. 

I tillegg bidro seniorer i 2016 med ca. 120 milliarder i skatter og avgifter til statskassen.