Eldre mann arbeider på PC

Ta steget inn i fremtiden!

Vi må utnytte talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet på en bedre måte. Eldre kan og vil delta mer både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet.

Dette er tematikk som går rett inn i ett av hovedfokusområdene for PP Bærum. Vi mener dagens politiske debatt i for stor grad har hengt seg opp i forlengelse av tradisjonell arbeidslivsdeltakelse.

Arbeidslivsfokuset gir neppe ønskede resultater!

Erfaringene tyder på at dette «arbeidslivsfokuset» har begrenset effekt i forhold til å utnytte det fulle verdiskapingspotensialet hos seniorer. Det er vanskelig å få til «karriere-nedtrapping-modeller» som på en god måte balanserer bedriftens behov for bl.a. tilstedeværelse og kontinuitet mot preferansene til eldre ansatte om mer fritid og større fleksibilitet. Unødvendig og samfunnsmessig kostbar tidligpensjonering blir alt for ofte resultatet. 

Videre er det en realitet, til tross for mange festtaler om det motsatte, at både offentlig og privat sektor er svært tilbakeholdne med å ansette eldre arbeidstagere.  

Pensjonistpartiet i Bærum tror derfor at en hovedstrategi om å få flere til å fortsette noen år lengre i sin gamle jobb eller yrke neppe vil skape kvantesprang i seniorers samfunnsbidrag. Selvsagt kan man prøve ulike typer kompetansehevingstiltak, insentiver, omplasseringer, osv., men det må stilles kritiske spørsmål til hvilke resultater som oppnås – og hva man kan forvente i fremtiden ved å gjøre «mer av det samme».

Seniorer må bidra mer!

En viktig forutsetning for en fremtidig bærekraftig velferdsstat, er at man lykkes med å mobilisere seniorer til å bidra enda mer til verdiskapningen i samfunnet.  Pensjonistpartiet i Bærum tror det er mulig å motivere mange «ikke-aktive» seniorer til å bidra mer til verdiskapningene i samfunnet dersom dugnadsånd, idealisme og frivillighetskultur settes inn i nye organisatoriske rammer.  Ikke slik å forstå at man skal «skrote» all den verdifulle frivillige innsatsen som i dag gjøres av mange ildsjeler.  Det er imidlertid ikke alle seniorer som er villig til å forsake mye av sin fleksibilitet for å bli besøksvenn, trener for juniorlag, speiderleder eller hva det nå måtte være.  

Brukbar økonomi og god helse gjør at mange «spreke eldre» prioriterer reiser, opplevelser, idrett- og treningsaktiviteter, familie og venner, tid på hytta, osv.  Aktiviteter som er hyggelige og meningsfylte for den enkelte, men av begrenset nytteverdi for samfunnet som helhet.  Villigheten til å delta i frivillig arbeid for seniorer har derfor mange av de samme inhibitorene som forlenget deltagelse i yrkeslivet. 

Frivillighet i nye organisatoriske rammer!

Ved å ta i bruk moderne distribuerte organisatoriske modeller og de store mulighetene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tror PP Bærum at det er mulig å skape ressursnettverk hvor dagens «ikke-aktive» seniorer får nødvendig fleksibilitet til egenaktiviteter samtidig som de bidrar med mer samfunnsnyttig arbeid.  Slike distribuerte organisatoriske nettverk karakteriseres av at oppgaver løses uten at de personer som deltar i prosessen nødvendigvis befinner seg på samme fysiske sted.  

Eksempler på denne type prosesser er utviklingen av Linux og Wikipedia, ulike typer rådgivningstjenester, kundesentre, forskningsprosjekter, saksbehandling, osv. Stort sett er det bare fantasien som setter begrensinger. 

Covid-19 har gitt oss noen indikasjoner på hva som kan være mulig dersom man setter inn ressurser på å utvikle de verktøy og den ledelsesmetodikk man trenger. Med systematisk utviklingsinnsats på området tror PP Bærum at flere og langt mer kompliserte oppgaver kan løses ved denne type organisering i både offentlig og privat sektor. Dette er spesielt interessant i Bærum som har den største andel innbyggere i landet med høy utdanning og gode digitale ferdigheter.

Pensjonistpartiet ønsker at Bærum skal være foregangskommune til å mobilisere seniorer.