Budstikka logo

Herre i eget hus?

Statsforvalteren og fylkeskommunen har varslet at de vil gripe inn i utbygg-ingen rundt Eiksmarka T-banestasjon – hvis ikke antall boliger økes i forhold til det som er foreslått. 14 boligenheter i 2 rekkehus er ikke nok.

Innlegg i Budstikka 19. november 2022 – av Svein Sørlie.

I 2019 godkjente et flertall i Bærum kommunestyre Byvekstavtalen. Denne avtalen forplikter Bærum kommune til å følge «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Dette regionale planverket er utviklet, eies og styres av Oslo og Akershus fylke (Viken).

Et tungstveiende argument for denne avtale-inngåelsen (i tillegg til «nullvekst-målet») var ønsket om å sikre statlig del-finansiering til Fornebubanen.

Prisen for dette statlige bidraget (på ca. 8 milliarder kroner) er at Bærums politikere og Bærums innbyggere settes på sidelinjen på flere politikkområder i mange år fremover.

For Byvekstavtalen og tilhørende planverk handler dessverre om mye mer enn areal- og transportpolitikk. Byutvikling representerer store kostnader for kommunen. Uten kontroll på viktige faktorer som utbyggingsmønstre, utbyggingshastighet og utbyggingsomfang, vil man følgelig miste kontrollen på en lang rekke andre områder hvor økonomi er en viktig faktor for kvalitet og omfang på de kommunale tjenestene/ tiltakene.

Pensjonistpartiet mener derfor at Byvekstavtalen reduserer Bærum kommunestyre til et slags forretningministerium hvor de økonomiske rammene tilgjengelig til andre sentrale politikk­områder i Bærum (helse og omsorg, barn og unge, idrett, osv.) i realiteten blir bestemt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (Viken).  Disse myndighetspersonene står ikke ansvarlig ovenfor Bærums befolkning.

Med andre ord: «Vi er ikke lengre herrer i eget hus!»

Les innlegget til Svein Sørlie i Budstikka her.