Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (til venstre), og Bærums vararordfører Ole Kristian Udnes var svært glade da byvekstavtalen mellom Oslo og Akershus ble signert på Skøyen stasjon onsdag. Den sikrer finansieringen av Fornebubanen.FOTO: EVA GROVEN

Bærums befolkning må ikke miste kontrollen over egen kommune!

Ole Kristian Udnes og Raymond Johansen slapp jubelen løs da Byvekstavtalen ble underskrevet 26. juni 2019. (faksimile Bærum Budstikke 28. juni 2019)

Denne avtalen skal sikre et statlig finansierings tilskudd til bygging av Fornebubanen, men avtalen blir kostbar for lokaldemokratiet i Bærum.  I minst 10 år fremover er Bærum forpliktet til å innrette sin politikk i henhold til bestemmelsene i «Regional plan for areal og transport i Oslo Akershus».  

Man må undres hvilke vurderinger som Bærums forhandlingsdelegasjon har gjort når kommunen aksepterer å sette Bærums innbyggere på sidelinjen i mange år fremover fordi avtalen og tilhørende planverk handler dessverre om mye mer enn areal- og transportpolitikk.  Avtalen vil også påvirke handlingsrommet til Bærums politikere på en lang rekke andre politikkområder hvor økonomi er en viktig faktor for kvalitet og omfang på de kommunale tjenestene/ tiltakene. 

Årsaken er åpenbar. Byutvikling representerer en stor kostnad for kommunen og har lang tilbakebetalingshorisont – ofte 30 år eller lengre.  Den raske veksten som Byvekstavtalen legger opp til vil følgelig ha store negative konsekvenser på Bærums kommuneøkonomi både på kort og lang sikt.  Det er naivt å tro at dette ikke vil måtte føre til krav om sparing og betydelige nedskjæringer på mange viktige områder i kommunebudsjettet.  

Pensjonistpartiet i Bærum mener det var uansvarlig å signere en avtale hvor Bærums politikere skal abdisere fra arealpolitikken og redusere Bærums kommunestyre til et forretningsministerium hvor de økonomiske rammene tilgjengelig til andre sentrale politikkområder i Bærum (helse og omsorg, barn og unge, idrett, osv.) i realiteten blir bestemt av Oslo kommune og Viken fylkeskommune.  Disse myndighetspersonene står ikke ansvarlig ovenfor Bærums befolkning og Bærums politikere kan lite eller intet gjøre.  En viktig demokratisk kontrollmekanisme er følgelig satt ut av spill

Pensjonistpartiet i Bærum ønsker å reforhandle deler av den signerte Byvekstavtalen slik at kvaliteten på helse- og omsorgstjenester ikke må reduseres på grunn av store utbyggingsprosjekter.  

Bærums befolkning skal ikke bli skadelidende selv om Bærum har forpliktet seg til å avlaste Oslo for utbyggingspresset i hovedstadsregionen.