Vedtekter

Vedtatt på ekstraordinært Landsmøte 29.09.19. Iverksettes fra 01.01.2020 §11 iverksettes etter valg av Organisasjonsutvalg på Landsmøtet 2020

§1 Navn

Partiets navn er «Pensjonistpartiet».

 1. Underliggende partiavdelinger bruker betegnelsen «Pensjonistpartiet» + (fylke,
  region, kommune, bydeler, sted).
 2. Vanlig forkortelse for partinavnet er «PP». I sammensetninger brukes PP-,
  eksempelvis i PP-Viken, PP-Alna, PP-Vestnes osv. Stedsnavn forkortes ikke.

§2 Formål

Pensjonistpartiet vil arbeide for god velferd, omsorg og verdige levekår for alle.

Partiet er et blokkuavhengig parti som bygger alt sitt arbeid på norsk kulturarv, grunnlovens og rettstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyret.

§3 Program, vedtekter, instrukser og veiledninger (Sentral instruks nr. 1)

Grunnlaget for Pensjonistpartiets organisatoriske og politiske virksomhet er nedfelt i program og vedtekter.

Alle tillitsvalgte plikter å følge vedtatte program, vedtekter, sentrale instrukser og vedtak.

 1. Landsmøtet skal vedta program og vedtekter etter innstilling fra Landsstyret.
 2. Landsmøtet vedtar sentrale instrukser for alle tillitsvalgte, grupper av tillitsvalgte eller enkeltpersoner som innehar definerte verv eller stillinger i partiet.
 3. Landsstyret har fullmakt til å vedta tillegg til eller endre eksisterende instrukser som gjelder hele partiet. Unntatt herfra er instruks for Organisasjonsutvalget.
 4. Sentralstyret kan vedta tillegg til sentrale instrukser for fylkespartiene og kommunepartiene.
 5. Fylkesstyrene/kommunepartistyrene kan vedta tillegg til sentrale instrukser som gjelder eget fylke/kommune. Instruksene må ikke være i konflikt med vedtektene eller sentralt vedtatte instrukser.
 6. Veiledninger er beskrivelser av arbeidsmåter. Styrene på alle partinivåer kan utarbeide veiledninger.
 7. Sentralstyret utarbeider veiledninger og kurs på sentrale arbeidsområder for alle partinivåer.

§4 Medlemskap og kontingent

Enhver som er enig i partiets formål, aksepterer partiets vedtekter og etiske retningslinjer samt ikke er medlem i et annet parti, kan bli medlem i Pensjonistpartiet.

 1. Alle medlemmer skal være innmeldt i et kommuneparti.
  Medlemmer i et fylke der partiet ikke har fylkesparti, blir midlertidig knyttes til nærmeste
  kommuneparti i et annet fylke.
  Medlemmer i en kommune der det ikke er stiftet kommuneparti, blir midlertidig knyttet til
  nærmeste kommuneparti eller direkte til fylkespartiet i det fylket kommunen ligger.
 2. Medlemskap oppnås fra den datoen en skriftlig melder seg inn i partiet.
 3. Bare betalende medlemmer kan foreslås og/eller velges til verv i partiet.
 4. Medlemmer kan ikke motta verv før 2 måneder etter innmelding. Unntak gjøres i forbindelse med opprettelse av nye kommunepartier.
 5. Medlemmer får stemmerett i partiet 2 måneder etter registrert kontingentinnbetaling.
 6. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 6 måneder er å anse som utmeldt av partiet og skal strykes fra medlemsregisteret
 7. Medlemskap kan avises av kommunepartistyret, fylkesstyret eller sentralstyret.
 8. Kommunepartiene skal føre medlemslister i henhold til instruks fra Sentralstyret.
 9. Kommunepartiene har ansvar innkreving av kontingent og rapportering til sentralleddet samt innbetaling av medlemsavgift til Sentralstyrets kasserer.
 10. Landsstyret fastsetter hvert år en minstekontingent samt utarbeider regler/rutiner for innkreving av kontingent og rapportering til Sentralstyret.

§5 Tillitsvalgt

Medlemmer som innehar verv i organisasjonen og/eller valgt inn i offentlige verv for partiet, er tillitsvalgte i Pensjonistpartiet.

Tillitsvalgte skal være et forbilde for medlemmene i partiet og skal på best mulig måte arbeide for partiets mål og politikk.

Pensjonistpartiets tillitsvalgte må i sitt arbeid rette seg etter vedtektene, etiske retningslinjer, instrukser og vedtak som er gyldig vedtatt av partiet.

§6 Organisasjonen

 1. Kommunepartiene (Jfr. §8 og Sentral instruks 1) består av alle medlemmene i en kommune og ledes av et kommunepartistyre.
  Kommunepartiene kan danne krets- og/eller bydelsavdelinger og vedta instrukser for dem.
  Fylkesstyret godkjenner krets- og/eller bydelsavdelinger m/instrukser.
 2. Fylkespartiene (Jfr. §9 og Sentral instruks 2) består av kommunepartiene i et fylke og ledes av et fylkesstyre.
  Der forholdene gjør det naturlig, kan fylkespartiet danne regionavdelinger og vedta instrukser for dem.
  Sentralstyret må godkjenne regionavdelinger m/instrukser.
 3. Sentralorganisasjonen (Jfr. §§10-14 og Sentrale instrukser 1-6) består av Landsmøtet, Landsstyret, Organisasjonsutvalget, Sentralstyret og Arbeidsutvalget.
  a) Landsmøtet består av Sentralstyrets faste medlemmer og medlemmer valgt av fylkespartiene etter en fordelingsnøkkel som vedtas av Landsmøtet.
  b) Landsstyrets Sammensetning fastsettes av Landsmøtet. Jamfør § 10.
  Partisekretæren har møteplikt og uttalerett.
  c) Organisasjonsutvalget bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av Landsmøtet
 4. Landsmøtet vedtar sentral instruks for Organisasjonsutvalget 4
  d) Sentralstyret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av
  Landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
  Partisekretæren har møteplikt og talerett i Sentralstyrets møter
  e) Arbeidsutvalget består av partiets leder, nestlederne og ett av de øvrige medlemmene i Sentralstyret.
 5. Partisekretæren har møteplikt og talerett i Arbeidsutvalgets møter

§7 Sanksjoner (Jfr. Sentrale retningslinjer nr. 2)

En tillitsvalgt er valgt med grunnlag i tillit fra medlemmer i organisasjonen. Dersom hun/han bryter vedtekter, instrukser eller retningslinjer og handler slik at det er eller kan bli til åpenbar skade for partiet eller medlemmer i partiet, mister hun/han tillit og skal møtes med sanksjoner.

Sanksjonene skal tilpasses alvorligheten i tillitsbruddet.

Pensjonistpartiets sanksjonsmuligheter er

 1. Muntlig advarsel
 2. Skriftlig irettesettelse
 3. Suspensjon
 4. Eksklusjon

Muntlig advarsel og skriftlig irettesettelse kan brukes av styrene på alle ledd i organisasjonen overfor medlemmer og tillitsvalgte på sitt nivå. Styrene må fatte vedtak før sanksjonen kan settes i verk. Sanksjonene skal begrunnes. Leder på det nivået det gjelder er ansvarlig for at sanksjonen blir iverksatt og meddelt rette vedkommende.

«Suspensjon» og «Eksklusjon» forberedes av det leddet som vedtar begrunnet forslag om sanksjon.

Forslaget sendes nærmeste overordnede ledd i organisasjonen som fatter vedtak. Leder på det nivået som fatter vedtak, er ansvarlig for at sanksjonen blir iverksatt og meddelt skriftlig til rette vedkommende raskest mulig og senest 1 uke etter vedtaket.

Vedtaket kan ankes til Organisasjonsutvalget som tar endelig avgjørelse.

Landsstyret utarbeider forslag til instrukser/retningslinjer som vedtas på LM.

§8 Kommunepartiene (Jfr. Sentral instruks nr. 1)

 1. Kommunepartiet består av alle medlemmene i en kommune og ledes av et styre som er valgt av kommunepartiets årsmøte. Styret skal ha minst 3 medlemmer.
  a) Et kommuneparti i Pensjonistpartiet er stiftet når følgende kriterier er oppfylt:
  i) Partiet har minst 3 betalende medlemmer i kommunen
  ii) Det er avholdt stiftelsesmøte
  iii) Stiftelsesmøtet har valgt interimsstyre på minst 3 medlemmer hvorav 1 medlem skal være valgt leder
  iv) Vedtektene for Pensjonistpartiet er godkjent av interimsstyret.
  v) Kommunepartiet har fått eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  vi) Kommunepartiet er godkjent av fylkespartistyret
  b) Innen ett år etter stiftelsesdato skal interimsstyret ha avholdt årsmøte og fått valgt ordinært styre for kommunepartiet. I motsatt fall ansees kommunepartiet som opphørt.
  c) Kommunepartiene har ansvaret for Pensjonistpartiets arbeid i kommunene og skal søke å gjennomføre programmene og planene som er vedtatt av hovedorganisasjonen, fylkesstyret og vedtak på eget årsmøte.
  d) Fylkesstyret vedtar instrukser og veiledninger for organisatorisk og politisk arbeid i kommunepartiene. Kommunepartiet kan vedta tillegg til instruksene dersom disse ikke er i strid med vedtektene eller instrukser vedtatt av fylkesstyret.
 2. Kommunepartiet kan danne krets-, og bydelsutvalg med egne styrer
  a) Kommunepartiet utarbeider instrukser og veiledninger som utvalgene skal arbeide etter.
  b) Krets- og bydelsutvalgene bør være representert i kommunepartiets styre. Lederne skal i alle fall innkalles til kommunepartiets styremøter når det behandles saker som angår krets- og bydelsutvalgene spesielt.
  c) Styret i kommunepartiet utarbeider instrukser for arbeidet i krets- og bydelsutvalgene
 3. Årsmøtet i kommunepartiet
  a) Årsmøtet er kommunepartiets øverste organ og består av alle medlemmene i kommunen.
  b) Sentralstyret vedtar instruks og retningslinjer for innkalling, saker som skal behandles, saksbehandling, tidsfrister og gjennomføring av årsmøtene i kommunepartiene

§9 Fylkespartiene (Jfr. Sentral instruks nr. 2)

 1. Fylkespartiet består av kommunepartiene i fylket og ledes av et styre som er valgt av fylkespartiets årsmøte. Styret skal ha minst 5 medlemmer.
 2. Et fylkesparti i Pensjonistpartiet er stiftet når følgende kriterier er oppfylt:
  a. Partiet har minst ett kommuneparti i fylket
  b. Det er avholdt stiftelsesmøte
  c. Stiftelsesmøtet har valgt interimstyre på minst 3 medlemmer hvorav 1 medlem skal være valgt leder
  d. Vedtektene for Pensjonistpartiet er godkjent av interimstyret.
  e. Fylkespartiet har fått eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  f. Fylkespartiet er godkjent av Sentralstyret
  g. Innen ett år etter stiftelsesdato skal det avholdes årsmøte med valg av ordinært styre for fylkespartiet.
  h. Et fylkesparti anses for opphørt dersom det ikke i løpet av de to siste årene har avholdt de vedtektsbestemte årsmøter, og har sendt de vedtektsbestemte oppgaver og beretninger til Hovedstyret. Det samme gjelder innbetalinger av pålagte avgifter og kontingenter.
  i. Pensjonistparti Oslo har samme status som et fylkesparti.
 3. Fylkespartistyret kan danne regionavdelinger med egne styrer
  a. Fylkespartistyret utarbeider instrukser og veiledninger som avdelingene skal arbeide etter.
  b. Regionavdelingene bør være representert i fylkespartistyret. Leder skal i alle fall innkalles til fylkesstyremøtene når det behandles saker som angår dem spesielt.
 4. Årsmøtet i fylkespartiet
  a. Årsmøtet er fylkespartiets øverste organ og består av et fastsatt antall medlemmer fra hvert kommuneparti i fylket. Fylkesstyret fastsetter kriterier for hvor mange delegater et kommuneparti skal ha til fylkesårsmøtet.
  b. Sentralstyret vedtar generell instruks og retningslinjer for forberedelser til møtet, saker som skal behandles, saksbehandling, tidsfrister og gjennomføring av årsmøtene.

§10 Landsstyret (Jfr. Sentral instruks nr. 3)

 1. Landsstyret er Pensjonistpartiets høyeste myndighet mellom Landsmøtene og har ansvar for at partiets arbeid drives i samsvar med vedtak på Landsmøtet og vedtektenes og instruksenes bestemmelser.
 2. Landsstyret består av:
  a) Sentralstyrets faste medlemmer, fylkesledere pluss en valgt representant fra hvert fylke.
  b) Stortingsgruppen tiltrer med 2 representanter med forslags- og stemmerett.
  c) Partisekretæren har møteplikt og talerett i Landsstyrets møter
  d) Leder kan innkalle saksbehandlere med uttalerett.
  e) Partileder leder møtene i Landsstyret
 3. Landsstyrets hovedoppgaver er:
  a) Være Pensjonistpartiets tankesmie for politiske ideer og utspill
  b) Vedta partiets budsjett og gjennomføre/vedta en budsjettrevisjon pr. år
  c) Fatte vedtak om nye og eventuelt endre gamle instrukser.
  d) Ta opp og fatte vedtak i saker som sendes inn fra Sentralstyret
  e) Ta opp og fatte vedtak i saker som sendes inn fra fylkespartiene
  f) Påse at Sentralstyret og fylkespartiene følger opp program og sentrale vedtak
  g) Utnevne ad hoc-komiteer og fastsette mandat for komiteenes arbeid
 4. Landsstyret holder ordinære møter 2 ganger i året og ellers så ofte som det er behov for det.
 5. Landsmøtet vedtar generell instruks for Landsstyret.

§11 Organisasjonsutvalget (Jfr. Sentral instruks nr. 4)

Organisasjonsutvalget består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av Landsmøtet etter innstilling fra Valgkomiteen.

Organisasjonsutvalget er et frittstående organ som rapporterer direkte til Landsmøtet og landsstyret.

Utvalget skal

 1. Utvalget skal kontrollere at vedtak som fattes i sentralorganisasjonen er gyldige i forhold til gjeldende regelverk.
 2. Utvalget er øverste myndighet i konfliktsaker samt siste ankeinstans i saker som reises etter vedtektenes §7.
 3. Organisasjonsutvalgets leder har møte- og talerett i alle partiets organer.
 4. Landsmøtet vedtar instruks for Organisasjonsutvalget.

§12 Sentralstyret (Jfr. Sentral instruks nr. 5)

 1. Sentralstyret er partiets høyeste administrative og representative organ og velges av Landsmøtet i henhold til instruks vedtatt av Landsstyret
 2. Sentralstyret har ansvar for å arbeide etter vedtekter og instrukser og sette i verk de vedtakene Landsmøtet og Landsstyret fatter.
 3. Sentralstyret velges av Landsmøtet for 2 år om gangen og består av partileder, 2 nestledere, kasserer, studieleder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer.
 4. 1. varamedlem har møte- og talerett på alle møter i styret
 5. Sentralstyret har instruksjonsmyndighet overfor fylkesstyrene.
 6. Sentralstyret kan innenfor vedtatte budsjettrammer engasjere partisekretær i delstilling og utarbeide instruks for stillingen.
  Hun/han skal ha møteplikt og talerett på Sentralstyrets og Landsstyrets møter. Vedtak om ansette partisekretær ut over 50% stilling må godkjennes av Landsstyret.
 7. Sentralstyret er ansvarlig for saksforberedelse til Landsstyret, deriblant budsjett, regnskap, årsberetning og handlingsplan for kommende periode.
 8. Sentralstyret kan utnevne både faste og ad hoc-komiteer for spesielle oppgaver det har ansvar for. Komiteene skal arbeide etter gitt mandat og økonomiske rammer.
 9. Landsstyret vedtar selv instruks og retningslinjer for arbeidet i styret.

§13 Arbeidsutvalget

 1. Sentralstyrets Arbeidsutvalg består av partileder og de to nestlederne i Sentralstyret. Partisekretæren møter på utvalgsmøtene med uttalerett når leder innkaller henne/ham.
 2. Arbeidsutvalget skal ta avgjørelser i saker som Sentralstyret har pålagt det å ta avgjørelser i. I tillegg kan utvalget ta avgjørelser i saker som krever så rask behandling at det vil være vanskelig å få sammenkalt hele Sentralstyret. Digitale møter må først vurderes. Avgjørelser rapporteres til Sentralstyret.

§14 Landsmøtet (jfr. Sentral instruks nr. 6)

 1. Landsmøtet er partiets øverste myndighet.
 2. Ordinært landsmøte avholdes annethvert år. De avholdes i mellomvalgsår.
 3. Sentralstyret fastsetter tid og sted og har ansvar for innkalling i henhold til instruks.
 4. Ekstraordinært landsmøte avholdes når Landsstyret bestemmer det eller når fylkespartier som representerer minst 40 % av medlemmene i partiet krever det. Utsendingene til 8 ekstraordinære landsmøter skal være de samme som møtte ved siste ordinære landsmøte.
 5. Landsmøtet skal bestå av Sentralstyret, stortingsrepresentantene, lederne i fylkespartiene pluss det antall delegater fra fylkespartiene som går fram av instruks. Medlemmer i Landsstyret som ikke er valgte eller faste delegater, har møte- og talerett på Landsmøtet. Partisekretæren har møteplikt og talerett på Landsmøtet.
 6. Fylkespartiene kan melde på observatører til Landsmøtet. Påmeldingen må skje samtidig som delegatenes fullmakter oversendes fullmaktskomiteen.
 7. De valgte delegatene til Landsmøtet skal velges av fylkenes årsmøter etter innstilling fra fylkesstyrene. Fylkesstyrene utsteder fullmakter til valgte delegater og sender dem til Fullmaktskomiteen senest 4 uker før landsmøtet tar til.
 8. Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må sendes Sentralstyret minst 3 måneder før Landsmøtet tar til.
 9. Sentralstyret, Landsstyret og fylkenes årsmøter kan fremme saker for Landsmøtet.
 10. Kommunepartier som ønsker å få opp saker, må fremme disse overfor fylkets årsmøte.
 11. Etter forslag fra Landsstyret vedtar landsmøtet arbeidsordning, saksliste og funksjonærer til ulike oppgaver på møtet.
 12. Følgende saker skal behandles av Landsmøtet:
  a) Fullmakter
  b) Valg av funksjonærer og komiteer på møtet
  c) Årsberetninger fra Landsmøtets faste komiteer og utvalg
  d) Ledernes innledningsforedrag med debatt
  e) Politiske saker, herunder program. (I år foran stortingsvalg)
  f) Overordnet handlingsplan for kommende toårsperiode
  g) Innsendte saker og resolusjoner
  h) Instrukser og instruksendringer
  i) Landsmøtet vedtar sentrale instrukser og retningslinjer for partiets organisasjonsledd samt arbeidet i egne faste komiteer og utvalg.
  j) Valg av faste styrer, komiteer og utvalg i perioden:
  i) Sentralstyre
  ii) Organisasjonsutvalg
  iii) Valgkomite
  iv) Komite for æresmedlemskap

§15 Uravstemning

Sentralstyret og/eller Landsstyret kan sende en sak ut til rådgivende uravstemning i saker som gjelder hele partiet.

Sentralstyret har fullmakt til å organisere uravstemninger.

§16 Iverksettelse

Vedtektene trer i kraft fra 01.01.2020.

Regler som gjelder Organisasjonsutvalget trer i kraft fra Landsmøtet 2020.