B. Christian Jenssen, leder av Pensjonistpartiet i Bærum

Pensjonistpartiet er da ikke bare for pensjonister!

En tydelig og aktiv aktør på alle områder i lokalpolitikken – Pensjonistpartiet – ikke bare for Pensjonister.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum hvis du ønsker:

 • En politikk som baserer seg på kommunelovens krav om høy etisk standard, hvor vi som folkevalgte iPensjonistpartiet er bevisst på at vi er i befolkningens tjeneste og arbeider kun for fellesskapets beste.
 • En politikk som er utformet ved å lytte til Bærums befolkning om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden.
 • En politikk som vil fjerne underregulering og samordning av pensjoner slik at både dagens og fremtidens alderspensjonister får samme del av velstandsutviklingen som andre grupper i samfunnet.
 • En politikk som ønsker å sikre Bærum sykehus som selvstendig sykehus for Bærums befolkning løsrevet fra Vestre Viken Helseforetak som underbudsjetterer Bærum sykehus med 300 millioner kroner årlig. Bærum sykehus skal ha et fullverdig behandlingstilbud til befolkningen. Hverken pasienter eller pårørende fra Bærum skal måtte reise til Drammen for behandling eller på sykebesøk.
 • En politikk som er imot bompenger på våre lokale veier for å finansiere ny riksvei E18 gjennom Bærum eller ny Fornebubane til Majorstua.
 • En politikk som vil styrke og fornye seniorsentrene til viktige arenaer for seniorer i alle aldergrupper.
 • En politikk som garanterer at Bærums bo- og behandlingssentre får en bemanning som gjør at våreeldre og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet.
 • En politikk som ønsker Bærum som eget politidistrikt, løsrevet fra Oslo Politidistrikt som har redusert 56 av 311 politiårsverk i Bærum siden politireformen trådte i kraft.
 • En politikk som stiller strenge krav til effektiv bruk og forvaltning av våre skattepenger og fellesskapets ressurser.
 • En politikk som vil stoppe forfallet av kommunens infrastruktur og eiendommer ved å prioritere løpende vedlikehold og nødvendige oppgraderinger.
 • En politikk som ikke er påvirket av forventninger og krav tilknyttet gaver og donasjoner fra rike enkelt- personer, næringsliv eller andre særinteresser.
 • En politikk basert på foreldregenerasjonens omsorg og ekte ønsker om gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Pp er det eneste partiet som har stemt imot etablering av gigaskoler og gigabarnehager i kommunestyret i Bærum. Vi ønsker å beholde de trygge barnehage- og skolemiljøene i Bærum.

Mange punkter? Ikke rart!

Det er mange grunner til at du skal stemme Pensjonistpartiet i år!

Vårt politiske prosjekt er å demonstrere at modenhet, erfaring og livsvisdom er nødvendige og viktige kvaliteter for å sikre god politisk styring av Bærum kommune. Partiet henvender seg derfor til alle aldersgrupper som ønsker foreldregenerasjons erfaring og klokskap inn i politikken.