Hennie Onstad Seniorsenter

Hva mener Pensjonistpartiet i Bærum om Seniorsentrene

I Bærum kommune har vi i dag 13 seniorsentre

«Sett i et folkehelseperspektiv bidrar seniorsentrene med å legge til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet». 

«Seniorsentrene spiller en viktig forebyggende rolle som det første trinnet i kommunens omsorgstrapp. Behovet for seniorsentrene som forebyggende arena vil bli ytterligere aksentuert i tiden som kommer fordi eldre vil utgjøre en stadig økende andel av av befolkningen» (Rådmannen i saksdokument datert 10.04.14).

«Kommunen bør snarere se på hvordan seniorsentertilbudet kan utvides, fremfor å fremme stadig kutt». (Leder i Budstikka 23.04.18)

Pensjonistpartiet har etablert et stadig tettere samarbeid med seniorsentrene og vil fortsette med det.

Pensjonistpartiet i Bærum arbeider for at seniorsentrene skal få rammebetingelser som er romslige nok til at både de fast ansatte og de mange frivillige skal føle at de gjør et meningsfylt arbeid. Det er en forutsetning at betingelsene er langsiktige.

Kommunen må legge forholdene til rette både i form av et solid økonomisk fundament og støtte av mer praktisk art.

Pensjonistpartiet er oppmerksom på at kommunen i sine fremtidsplaner vil skyve flere og flere oppgaver over på frivillig arbeid. Pensjonistpartiet advarer kommunen mot å ha for store forventninger til mulighetene for å skaffe nok frivillige uten å ha for øye at da må forholdene for de frivillige legges opp slik at det blir attraktiv å gjøre en innsats på seniorsentrene.